EKIL-9117B

HONDA 30520-RNA-A01
DENSO 099700-102
STANDARD UF-582
HONDA Civic (09-06) 1.8L